Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Lees meer

Verwerking persoonsgegevens

Privacyverklaring Fonds Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering verstrekt cultuurleningen aan kunstenaars, culturele organisaties en creatieven en geeft garanties af op bancaire leningen voor culturele investeringen. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke informatie wij in dat kader verzamelen, hoe wij daar mee omgaan, hoe uw privacy wordt gewaarborgd en wat in dit verband uw rechten zijn.

 Fonds Cultuur+Financiering (FCF) wil klantrelaties zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan de website en bij het afnemen van dienstverlening of financiering. Daarom worden in bepaalde gevallen persoonsgegevens verwerkt. FCF hecht waarde aan uw privacy en behandelt persoonsgegevens daarom zorgvuldig. Voorop staat dat FCF zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FCF legt niet meer gegevens vast dan nodig, hanteert een passend beveiligingsbeleid, documenteert en meldt indien van toepassing datalekken, heeft beleid rondom de rechten van betrokkenen en werkt met verwerkersovereenkomsten met leveranciers die persoonsgegevens verwerken.  

Wanneer verwerkt FCF persoonsgegevens?

FCF verwerkt persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, een webformulier op onze website invult of gebruik maakt van onze dienstverlening en faciliteiten.  

Met welk doel verwerkt FCF persoonsgegevens?

FCF gebruikt verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het in behandeling nemen van of bemiddelen bij leen- en garantieaanvragen die wij rechtstreeks of via Cultuur+Ondernemen ontvangen.
  • Het verstrekken en beheren van cultuurleningen en garantstellingen.
  • Het verantwoorden van subsidiegelden.
  •  Het verzamelen, onderhouden en uitbouwen van klantrelaties.
  • Het uitvoeren van evaluaties, analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. 

FCF baseert de verwerking van uw persoonsgegeven op de volgende grondslagen:

  • Toestemming
  • Ter voorbereiding en uitvoering van dienstverlening
  • Wettelijke verplichtingen.  

Welke persoonsgegevens verwerkt FCF?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Dit betreft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en informatie ten aanzien van producten, diensten en faciliteiten die u bij ons afneemt, zoals interesses, vakgebied, KVK nummer en bankrekeningnummer. Bij de aanvragen van cultuurleningen of garanties verwerken wij ook gegevens ter beoordeling van uw kredietwaardigheid en financiële positie, alsmede specifieke gegevens, zoals een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een kunstvakdiploma of kunstenaarstoets, een curriculum vitae, een recent bankafschrift, oprichtingsakte/ statuten, een omschrijving van activiteiten en bestedingsdoel voor de gevraagde financiering. Tijdens de bemiddeling worden aanvullende gegevens opgevraagd, zoals specificaties en onderbouwingen van 1) inkomende en uitgaande geldstromen, 2) bestedingsdoel en/of 3) zekerheden, die nodig zijn om op een verantwoorde wijze financieringen te kunnen verstrekken.  

Zijn persoonsgegevens goed beveiligd door FCF?

FCF draagt zorg voor een adequaat en passend niveau van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, ongewenste openbaarmaking, verlies of oneigenlijke gebruik.  

Deelt FCF persoonsgegevens met derden?

FCF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of faciliteiten. Met organisaties die in opdracht van FCF uw gegevens verwerken sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Een van de verwerkers van persoonsgegevens is de oprichter van FCF, stichting Cultuur+Ondernemen, die de administratie voor enkele diensten van FCF uitvoert. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Is er altijd sprake van menselijke tussenkomst?

Uw financieringsaanvraag zal niet volledig geautomatiseerd worden toe- of afgewezen. Er is altijd sprake van menselijke tussenkomst bij de behandeling van uw lening- of financieringsaanvraag.  

Hoe lang bewaart FCF uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder andere: de periode waarin we een lopende relatie met u hebben, of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, en de benodigde waarborgen voor kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening.  

Waar kan ik terecht als ik inzage, aanpassing of verwijdering van mijn vastgelegde persoonsgegevens wil?

Wilt u uw door FCF vastgelegde persoonsgegevens inkijken? Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen uit ons systeem? Laat het ons weten per post of e-mail naar info@fondscultuurfinanciering.nl. Om er zeker van te zijn dat het uw eigen persoonsgegevens betreft, zal FCF u wel om bewijsstukken vragen zoals een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.   In het geval u van mening bent dat FCF niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken we u dit aan ons te laten weten. Dit kan per post of e-mail naar info@fondscultuurfinanciering.nl.   Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring verwerken.  

Gebruikt FCF cookies, en zo ja, waarvoor?

Om klanten de beste gebruikerservaring te geven en zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe websitebezoekers de website gebruiken. Hiervoor worden 'cookies' geplaatst: een klein bestandje dat door de browser op de computer of mobiel toestel van de websitebezoeker wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door onze website. FCF conformeert zich aan het cookiebeleid van Cultuur+Ondernemen. Meer informatie over dat cookiebeleid vindt u hier.  

Deel deze pagina

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen

Over het fonds